Handelsbetingelser for brug af Spotmarket.dk

Spotmarket.dk, CVR: 36 08 22 83, Oddervej 202, 8270 Højbjerg, Tlf.: +45 70 284 284, e-mail: info@spotmarket.dk

 

1. Spotmarket.dk

Spotmarket er en internetbaseret tjeneste, som muliggør, at seriøse og professionelle leverandører og Coop-butikker kan mødes og gøre en god handel. Portalen har primært til formål at formidle salget af parti-, datovarer og lignende spotvarer fra sælger til køber på en hurtig, nem og effektiv måde, til gavn for begge parter. Der er udelukkende tale om B2B salg, og derfor INTET salg til private. Det er kun muligt at se og købe de oprettede partivarer og få glæde af de priser med et godkendt og gyldigt Spotmarket-login. Selve handlen foregår juridisk set mellem køber og sælger. Sælger er ansvarlig for at have opgivet de korrekte oplysninger i forbindelse med sin vareoprettelse, når det vedrører til priser, tilgængelige mængder, holdbarheder, leveringsterminer og andet vedr. varens beskaffenhed m.v.

 

2. Køber

Tilkendegiver i forbindelse med sin oprettelse på spotmarket.dk, at have prokura til at disponere på vegne af den virksomhed han/hun er ansat i og angiver ved sin oprettelse, og dermed også til at foretage køb og gennemføre handler på spotmarket.dk. Køber skal være indforstået med, at et køb på Spotmarket er en ordre, der straks sendes videre til sælger, så leveringen kan begynde. Købet kan derfor ikke annulleres på Spotmarket. Såfremt varerne ikke er fremme ved køber til den aftalte tid, eller senest 48 timer efter køber skriftligt har rykket sælger, har køber ret til at hæve handlen. Dette skal ske ved skriftlig henvendelse til sælger med kopi til info@spotmarket.dk. I det øjeblik, handlen er gennemført, fremsender Spotmarket en elektronisk ordrebekræftelse til køber, samt ordre-, leverings- og faktureringsgrundlag til sælger. Køber indgår handlen på de betingelser, som er nævnt i annoncen.

 

3. Sælger

Sælger tilkendegiver i forbindelse med sin oprettelse på spotmarket.dk at have prokura til at disponere på vegne af den virksomhed han/hun er ansat i og angiver ved sin oprettelse, og dermed også til at oprette annoncer og gennemføre handler på Spotmarket. Ydermere har sælger pligt til at oplyse det, hvis varen har nogle defekter eller negative aspekter, som køber bør kende til, inden han/hun gennemfører et køb. Sælger er forpligtet til at levere ordren i henhold til generelle betingelser, samt de betingelser, som sælger selv har angivet i sin annonce. Sælger er ansvarlig for, at varerne leveres rettidigt, i den rette mængde og på det rette sted til køber. Derudover er sælger ansvarlig for, at køber holdes informeret om eventuelle uregelmæssigheder undervejs i forløbet. Varerne anses først for leveret, når varerne de er ankommet til købers adresse, og køber har underskrevet fragtbrev/følgeseddel, som kvittering for modtagelsen.

Hvis varerne ikke er fremme ved køber til den aftalte tid, eller senest 48 timer efter, at køber skriftligt har rykket sælger, har køber ret til at hæve handlen. Dette skal ske ved skriftlig henvendelse til sælger, med kopi til info@spotmarket.dk. Det er sælgers ansvar at de annoncerede partier overholder dansk ret. Sælger har ikke ret til at hæve salgsprisen i annonceperioden. Såfremt et vareparti fjernes før tid af sælger, kan Spotmarket efter gentagne ”vare fjernelser” opkræve handelsgebyr på partiet. Såfremt sælger velgrundende ikke ønsker at levere et solgt vareparti til køber kan handlen annulleres.

 

4. Levering og fakturering

I det øjeblik, at handlen er gennemført, fremsender Spotmarket en elektronisk ordrebekræftelse til køber, samt ordre-, leverings- og faktureringsgrundlag til sælger. Spotmarket er berettiget til at fakturere sælger den aftalte provision for handlen så snart, handlen er gennemført. Betaling 14 dage netto. Det er sælgers ansvar at fakturere køber direkte, ligesom det er købers ansvar at sørge for rettidig og dækkende betaling i henhold til den fremsendte faktura. Betaling 14 dage netto og frit leveret, medmindre anden aftale forefindes mellem køber og sælger.

Spotmarket kan ikke gøres ansvarlig for manglende betaling, og vil i sådanne tilfælde stadig være berettiget til den aftalte provision. Derfor er sælger ansvarlig for at oprette køber i sit system, så faktureringen kan gennemføres. Således er køber ansvarlig for at lave en hurtig og smidig oprettelse af sælger og sælgers varer, samt eventuelle interne ordrer i sit system. Således at varerne kan modtages og overføres ved ankomsten til købers lager.

 

5. Priser og andre betingelser

Alle priser, der oplyses i annoncer oprettet på Spotmarket, SKAL være oplyst som net priser eksl. moms, men inkl. alle danske afgifter, samt frit leveret til købers adresse i Danmark. Forefindes der allerede en samhandelsaftale mellem køber og sælger, træder den i kraft i stedet for de oplyste standardbetingelser på spotmarket.dk. Dette gælder udelukkende betalingsbetingelser. Forefindes der ikke en sådan aftale, følger handlen nærværende betingelser, samt de betingelser, som sælger har oplyst i forbindelse med sin vareoprettelse.

 

6. Ændringer og ophør

Spotmarket forbeholder sig til enhver tid retten til at udelukke brugere og fjerne annoncer fra brugere, som ikke overholder portalens gældende regler. Spotmarket har ret til at fjerne annoncer, der er i strid med dansk lov, eller som er uetiske. Hvis dette sker, har Spotmarket pligt til at informere sælger. Hvis køber eller sælger bliver opmærksom på annoncer, som ikke overholder gældende lov eller er uetisk i deres fremtoning, bør de straks rette henvendelse til Spotmarket. Derudover har sælger en udvidet pligt til at få annoncen rettet, og dermed gjort lovlig og etisk korrekt.

Spotmarket forbeholder sig retten til med 14 dages varsel at ændre nærværende handelsbetingelser. Brugere af Spotmarket vil blive informeret med dette varsel, inden ændringerne træder i kraft. Al information om ændringer m.v., vil tilgå brugeren på den e-mailadresse, som brugeren har angivet i forbindelse med sin oprettelse. Det er brugerens eget ansvar at holde egen profil opdateret i forhold til adresser, CVR-nummer, telefonnumre og e-mail adresser m.v. Således at Spotmarket altid er i besiddelse af de korrekte kontaktoplysninger og juridiske informationer.

 

7. Ansvarsbegrænsning, Tvister

Spotmarket kan ikke drages juridisk til ansvar for fejl i annoncer, manglende leverancer, brækage eller følgeomkostninger. Hverken direkte eller indirekte, som er forårsaget på baggrund af handler indgået på Spotmarket. I tilfælde af reklamationer, kan køber rette henvendelse direkte til leverandøren eller til Spotmarket. Ved sådanne henvendelser vil Spotmarket omgående igennem sælger forsøge at få sagen løst. Handler indgås udelukkende mellem køber og sælger. Spotmarkets eneste aftalepart er sælger (i forhold til aftalen om formidling af salg mod sælgers betaling af provision).

Spotmarket er under alle omstændigheder ikke ansvarligt for indirekte tab, f.eks. avancetab, tab af goodwill eller lignende. Spotmarkets samlede ansvar for hver ordre er begrænset til den modtagne provision. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke i tilfælde af Spotmarkets grove uagtsomhed eller forsat. Krav mod Spotmarket skal rejses senest 30 dage efter indgåelse af den handel, som ligger til grund for kravet. Dog udvides perioden til 3 måneder i det tilfælde, at den berettigede er i undskyldelig uvidenhed om sit krav. Herefter kan der ikke rejses krav mod Spotmarket. Lovvalg og værneting: Eventuelle retslige tvister skal afgøres efter dansk ret med Aarhus byret/Vestre Landsret som værneting.

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 10-05-2019


Opret en gratis profil nu

COOP Køber Sælger

Vores samarbejdspartnere